SEARCH

บรรยากาศชาวประมงนำเรือเข้าฝั่งก่อนคัดแยกปลาบริเวณสะพานปลา จังหวัดปัตตานี ในขณะที่ 37 สมาคมการประมงทั่วประเทศ ร้องขอให้รัฐบาลใหม่แก้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมาเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) แต่ทำให้ชาวประมงเดือดร้อน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพื้นบ้าน Published caption : Modern equipment allows fishing boats to reduce crew numbers and backbreaking manual work, as well as deliver better quality catches due to efficient cold-storage.

Your recent history

  • Recently searched

    • Recently viewed links

      Did you find what you were looking for? Have you got some comments for us?